KAISER MAXIMILIAN I. UND DIE KUNST DER DÜRER-ZEIT

14. September 2012 - 6. Januar 2013
Albrecht Dürer, Kaiser Maximilian I., 1518, Schwarze Kreide, Farbkreiden, mit weißer Kreide gehöht © Albertina, Wien
Albrecht Dürer
Kaiser Maximilian I., 1518

Schwarze Kreide, Farbkreiden, mit weißer Kreide gehöht

© Albertina, Wien